ABOUT US บริษัท วิสม่า ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือและทางอากาศ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1984 ในกรุงเทพ ภายใต้ความร่วมมือกับ a.hartrodt ประเทศเยอรมัน