CONTACT US

HEAD OFFICE : BANGKOKWisma Forwarding Limited
91/14 ซอย อนุมานราชธน ถนนเดโช แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพๆ 10500
02-237 0720 (20 สายอัตโนมัติ)
02-237 0734-5
wisma@wismaforwarding.com

สำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเขตปลอดภาษี อาคาร AO2 ห้อง 401 ชั้น 4 เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

02-134 7881-3
02-134 7884-5
wisma@wismaforwarding.com

MESSAGE