MANAGEMENT TEAM & STAFF บริษัท วิสม่า ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานทุกคน
โดยพนักงานทุกคนจะผ่านการอบรมการเริ่มทำงานจริง เพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดเน้นการให้บริการด้วยใจรักบริการ
แก่ลูกค้า ภายใต้การบริหารงานโดย คุณเมธา อตินันทชัย เป็นประทาน
กรรมการบริหารสูงสุด และยังมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานกระจายอยู่ร่วม
30 ประเทศ ทั่วโลก
บริษัท วิสม่า บริหารการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน
โดยผ่านการรับรองมาตราฐาน ISO 9001-2008 การดำเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญของพนักงาน มุ่งมันให้บริการ
ยึดหลักความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าพร้อมให้บริการจากใจ เพื่อตอบสนอง
ตรงความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังก้าวพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามนโยบายของบริษัทที่ว่า

"ซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน บริการด้วยใจ ตอบโจทย์ขนส่งตรงใจ พัฒนาก้าวไกลอย่างต่อเนื่อง"